K zapůjčení

K zapůjčení

Karavan
logo.jpg
Škoda Octavia

Škoda Octavia

Fotografie0847.jpg
Octavia  II fac

Octavia II fac

Škoda Superb

Škoda Superb

Audi A6

Audi A6

Škoda Felicia

Škoda Felicia

karavan.jpg
PODVALNÍK

PODVALNÍK

Odtahovka

Odtahovka

střešní box Hak

střešní box Hak

přívěsný vozík

přívěsný vozík

Škoda Octavia

Škoda Octavia

AUTOPŮJČOVNA 
JIŘÍ KŘENEK 
MOBIL 602940058     
    
   
    Všeobecné podmínky - Půjčovní řád     
*Klient musí být držitelem platného řidičského průkazu déle než 2 roky.Minimální věk je 21 let.
*Cena denního pronájmu vozidla je stanovena na 24 hodin od převzetí vozidla do jeho faktického předání.
Tolerance od smluvně dohodnutého převzetí je 60 minut.            
*Klient musí před uzavřením smlouvy o " Pronájmu vozidla"sdělit,zda má v úmyslu vycestovat a kam.
Jinak je překročení státních hranic ČR nepřípustné.                
*NÁJEMCE přebírá vozidlo s plnou nádrží,při ukončení vypůjčky jsou chybějící PHM klientovi vyúčtovány.

PRÁVA A POVINNOSTI PŮJČOVNY :                    
Při uzavření smlouvy je půjčovna oprávněna vyžadovat od uživatele půjčovné nebo zálohu na půjčovné.
PŘI PŘEDÁNÍ VOZIDLA UŽIVATELI JE PŮJČOVNA POVINNA :            
*Předat vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání s vybavením podle platných předpisů.    
*V čistém stavu a s plnou nádrží.                        
*Předat s vozidlem všechny provozní doklady k vozidlu, tj.OTP s potvrzením o zaplacení povinného ručení.
*Seznámit uživatele s provozními a technickými pokyny výrobce pro vozidlo příslušné značky a typu.
Spoluúčast klienta při zcizení vozu nebo při dopravní nehodě způsobené klientem činí maximálně10%, vzniklé škody, nejméně však 10 000 Kč,15 000 Kč, 20 000 Kč a dále  je povinen uhradit ušlý zisk způsobený nepojízdnosti vozidla 3 000 Kč,- 5 000 Kč.                
                               
*Půjčovna má právo při závažném nebo opakovaném porušení půjčovních podmínek ze strany uživatele odstoupit od smlouvy a uplatnit u uživatele náhradu škody.            
*Vypůjčitel je povinnen oznámit jména řidičů kteří budou oprávněni vozidlo používat, jinak nesmí přenechat užívání - řízení vozidla jiné osobě pod smluvní sankcí 5 000 Kč.        
*PŮJČOVNÉ - jeho sazby jsou uvedeny ve smlouvě.Úhrada půjčovného se provádí předem při předávání vozidla na základě vyúčtování dle sazebníku.V případě strany uživatele se postupuje podle platných právních předpisů a možnost  soudního vymáhání úhrady.                
*Vypůjčitel přebírá vozidlo způsobilé k provozu a s předepsanými doklady.        
*CENY PŮJČOVNÉHO * v ceně půjčovného jsou zahrnuty náklady na opravy a údržbu vozidla, též na havarijní a zákonné pojištění na úhradu půjčovného a bez omezení najetých kilometrů.    
*Spotřebu pohonných hmot si hradí zákazník.                      
PRÁVA A POVINNOSTI VYPŮJČITELE  -VYPŮJČITEL NESMÍ :             
*předat užívání vozidla jiné osobě           
*užívat vozidlo pro účely taxislužby        
*zúčastňovat se s ním závodů         
*dále pronajímat vypůjčený vůz        
*odplombovat  tachometr pod pokutou10 000 Kč 
*Vypůjčitel je povinen pečovat o vozidlo tak, aby nevznikla na voze škoda.
Nutné opravy během jízdy může učinit pouze osoba k tomu oprávněná.
Nájemce  je povinen o této skutečnosti podat ihned telefonickou zprávu AUTOPŮJČOVNĚ na čísle 602 940 058.
PŘI NEHODĚ JE VYPŮJČITEL POVINNEN: 
*Vždy zavolat policii,*sepsat všechny účastníky a svědky nehody
*neprodleně oznámit nehodu půjčovně
*zabezpečit voz.před dalším poškozením /odcizením /
*V případě nedodržení těchto pokynů nebo nesplnění dalších povinností může být vypůjčitel činěn odpovědným za vznik škody.Toto též platí při porušení ustanovení vyhl.č.99/1998 Sb. / Požití alkohol.nápojů nebo omamných látek.Ve vozidle se nesmí kouřit.
PLATBY MUSÍ BÝT UHRAZENY V HOTOVOSTI.FAKTURY SE VYSTAVUJÍ POUZE PŘI DLOUHODOBÉM PRONÁJMU

 PŘISTAVENÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA :                    
*Vozidlo může být na požádání po dohodě s půjčovnou  přistaveno nebo vráceno i na jiném smluveném místě než je sídlo půjčovny.                        
*Při vrácení vozidla je uživatel povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží PHM a v čistém stavu.
Nebude-li vráceno vozidlo ve stanovený den a stanovenou hodinu vyhrazuje si půjčovna prohlásit toto vozidlo za odcizené a neprodleně informuje orgány Policie ČR.                
                               
Nájemce při prvním vypůjčení vozidla obdrží jedno vyhotovení tohoto půjčovního řádu.    
                               
Tento půjčovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.Právo užívat dopravní prostředek zaniká uplynutím doby,na kterou byla smlouva sjednána.         
NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI SE TĚŠÍ AUTOPŮJČOVNA KŘENEK,UDÁNKY 16, MOR.TŘEBOVÁ
29.07.2013 13:18:41
IvetDejdarova
Popřípadě lze předem dohodnout kdy a kde votidlo přistavíme i vozidlo vyzvedneme.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one